Domov Zgodovina podjetja
Print E-mail

Zgodovina podjetja

 

15. 2. 1961 Sklep delavskega sveta Loških tovarn hladilnikov o ustanovitvi Zavoda za hladilno tehniko pri Loških tovarnah hladilnikov kot samostojen znanstveni zavod.
8. 5. 1961 Sklep Sveta za znanost LRS o vpisu v register znanstvenih zavodov.
13. 6. 1964 Organi upravljanja v Zavodu za hladilno tehniko se izenačijo z organi upravljanja v podjetjih po svoji sestavi in vsebini. Zavod dobi svoj delavski svet in upravni odbor, poleg tega pa še svete EE razvoj, EE osvajanje, EE prodajno-projektivni biro, ki vsi od izvolitve dalje delujejo na istih principih kot isti organi v podjetjih.
V letu 1964 Prenos polovice upravne stavbe LTH na Zavod za hladilno tehniko. Število zaposlenih 117. V razvoju je organizirana razvojna konstrukcija in združitev dveh eksperimentalnih delavnic v eno v skupnih prostorih in priključitev skladišča ter tehnološke priprave dela.
7. 6. 1965 Plenum podjetja LTH sprejme sklep: ustanovi se samostojen znanstveni zavod. Zavod za hladilno tehniko je pravna oseba in samostojna samoupravna delovna organizacija.
1. 1. 1966 Izločitev iz sestava Zavoda za hladilno tehniko in priključitev LTH EE osvajanja, EE prodajno-projektivnega biroja, del eksperimentalne delavnice in konstrukcije serijskih proizvodov. Tako je od 114 delavcev ostalo v Zavodu 24 delavcev. Vsa dejavnost je bila usmerjena v čisto raziskovalno delo. Posledica te reorganizacije je bil prenos dela osnovnih sredstev, nedovršene proizvodnje in skladov v LTH.
1. 1. 1970 Sklep DS LTH in zbora delovne skupnosti o pripojitvi Zavoda za hladilno tehniko k LTH. Oba soglašata, da dobi Zavod ob pripojitvi status samostojne organizacije združenega dela. Zavoda za hladilno tehniko programira svojo osnovno dejavnost za temeljne proizvode LTH, ki so do preklica: hladilni kompresorji, kondenzacijske enote, toplotni prenosniki, hladilno pohištvo in klima naprave. Dolžnosti podjetja LTH so med drugim zagotoviti, da je Zavod edino pristojen izvajati razvojne in raziskovalne naloge, ki izhajajo iz zgoraj opisane dejavnosti.
november 1970 Dokončana adaptacija zgradbe, v kateri so se nahajali laboratoriji. Zahodna stran je bila dvignjena za eno nadstropje. Popolnoma preurejeno pritličje: 7 klimatiziranih merilnih komor ter razvojni laboratorij za posebne hladilne in kondicionirane naprave. V tem letu se pripoji EE Računski center.
jeseni 1971 Dokončana 1. dozidava laboratorija. Število zaposlenih: 35 delavcev.
16. 11. 1972 Odločba Republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, da se Zavod za hladilno tehniko vpiše v razvid raziskovalnih zavodov in raziskovalnih enot kot raziskovalni zavod.
27. 3. 1973 Zaradi pripojitve k podjetju LTH je Zavod za hladilno tehniko izbrisan iz registra zavodov pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Ljubljani in je v razvid raziskovalnih zavodov in raziskovalnih enot vpisan kot raziskovalna enota z imenom Zavod za hladilno tehniko pri LTH s.o.p.o.
2. 7. 1977 Sprejet samoupravni sporazum o združitvi TOZD v DO LTH. S tem sporazumom je TOZD Zavod za hladilno tehniko izgubil zagotovitev 1% bruto produkta LTH za opravljanje raziskovalne dejavnosti. Postal je popolnoma enakovreden TOZD ostalim proizvodnim TOZD-om, ki sicer opravlja raziskovalno razvojno dejavnost, vendar le toliko za domače TOZD, kolikor so jo te pripravljene odkupiti oz. v kolikor so te pripravljene pogodbeno se vezati. TOZD-i LTH-ja se s tem sporazumom niso obvezali, da bodo zagotovili Zavodu normalno poslovanje - razvoj in raziskave za LTH. Pač pa so si pustili odprta vrata, da lahko prosto izbirajo in tudi formirajo enake dejavnosti ali pri sebi ali v skupnih službah ali kje drugje. S tem sporazumom se Računski center izloči iz Zavoda in postane samostojen TOZD.
pomladi 1980 Dokončana 2. dozidava poslovnih in laboratorijskih prostorov.
19. 9. 1980 Zavod ustanovi svojo raziskovalno enoto, ki opravlja znanstveno raziskovalno dejavnost s področja hladilne, klimatizacijske, ogrevalne, regulacijske in sušilne tehnike ter oprema družbene prehrane in pilotne proizvodnje iz tega področja. Sredstva za delovanje raziskovalne enote ustanovitelj zagotavlja na naslednji način:
  • Razvoj novih izdelkov, za katere je porabnik znan, financirajo uporabniki neposredno.
  • Stroški za raziskave in razvoj novih proizvodov, ki še ne obetajo takojšnega finančnega efekta - raziskovalne naloge, za katere še ni znan uporabnik, financira TOZD Zavod iz lastnega sklada za znanstveno raziskovalno delo, ki se določi z vsakoletnim gospodarskim načrtom.
5. 11. 1980 Odločba Republiškega komiteja za kulturo in znanost,da je v razvid raziskovalnih enot vpisana raziskovalna enota LTH - TOZD Zavod za hlajenje in klimatizacijo n.sol.o.
18. 5. 1981 Referendum, na katerem so bili sprejeti naslednji sklepi:
  • LTH - TOZD Zavod za hlajenje in klimatizacijo se izloči iz sestava LTH
  • LTH - TOZD Zavod za hlajenje in klimatizacijo postane delovna organizacija v sestavu SOZD LTH Škofja Loka
5. 8. 1983 Vpis v sodni register pod imenom Zavod za hlajenje in klimatizacijo p.o.
1984 Preimenovanje v INŠTITUT ZORAN RANT p.o.
1995 Podjetje se preoblikuje v delniško družbo.
1999 Z delom prične oddelek Center za energetsko svetovanje ENEKOM, ki se ukvarja z racionalizacijo porabe energije, energetskim svetovanjem in in energetskimi pregledi.
2000 Preimenovali smo se v IZR, podjetje za svetovanje, projektiranje, razvoj in proizvodnjo s področij hladilstva, klimatizacije, energetike in avtomatizacije, d.d., Škofja Loka